Πολιτική Απορρήτου - Προσωπικά Δεδομένα

5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5.1. Τα φυσικά ή τα νομικά πρόσωπα που επισκέπτονται την ιστοσελίδα μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα, είτε ως απλοί επισκέπτες, είτε ως εγγεγραμμένοι χρήστες και για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων εξ’ αιτίας της πρόσβασης αυτής ισχύει η παρούσα πολιτική.

5.2. H εταιρεία με την επωνυμία «SKYLEVEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», είναι η υπέυθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/εγγεγραμμένου χρήστη και ελέγχει την επεξεργασία των δεδομένων του, πάντα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 679/2016/ΕΚ (ΓΚΠΔ) .

5.3. Στο παρόν ο εκάστοτε χρήστης / επισκέπτης/ πελάτης πρέπει να ενημερωθεί για το νομικό πλαίσιο των προσωπικών δεδομένων και πιο συγκεκριμένα για τα κάτωθι:

Α) Σχετικά με την εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6.1.β ΓΚΠΔ):

i) Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης από απόσταση ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του χρήστη πριν από τη σύναψη σύμβασης, και, ιδίως, να μπορεί ο χρήστης να ολοκληρώνει τις παραγγελίες του στην ιστοσελίδα «www.globally.gr» είναι απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από αυτόν κατά την εγγραφή και την καταχώριση της παραγγελίας του στην φόρμα καταχώρισης της παραγγελίας και η καταγραφή και παρακολούθηση των συναλλαγών του. Σκοπός της βασικής αυτής επεξεργασίας των δεδομένων είναι για κάθε χρήστη, η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας, η επικοινωνία και η αποστολή πληροφοριακών μηνυμάτων που αφορούν τα στάδια της διεκπεραίωσης της παραγγελίας, η παροχή διευκρινίσεων σχετικών με την παραγγελία και γενικώς η ανάλυση και οι πληροφορίες για αγορές που έχει πραγματοποιήσει, η παράδοση της παραγγελίας στο χώρο επιλογής του, η επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του σε κάθε αναγκαία περίπτωση και η ενημέρωση του για το υπάρχον απόθεμα που έχει στην αποθήκη του η κάθε συνεργαζόμενη με εμάς Εταιρεία.

ii) Επίσης, προς διευκόλυνση των εγγεγραμμένων χρηστών με την δημιουργία λογαριασμού χρήστη είναι απαραίτητη η συμπλήρωση με δεδομένα τιμολόγησης και αποστολής, πληροφορίες για τις αγορές του, διαχείριση της επικοινωνίας του με την Εταιρεία και την επιβράβευση με πόντους και προνόμια από τις αγορές του σε περίπτωση που είναι επίσης μέλος προγράμματος λήψης προπληρωμένων καρτών (prepaid).

B) Σχετικά με τα έννομα συμφέροντα των χρηστών (άρθρο 6.1.στ ΓΚΠΔ)

i) Κάποιας μορφής επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την βελτίωση των υπηρεσιών της Εταιρείας, τον εντοπισμό προσπάθειας απάτης ή κακής χρήσης, την τυχόν συνεργασία με δικαστικές και ρυθμιστικές αρχές. Επίσης, για την τακτική ενημέρωση του επισκέπτη ή/και του εγγεγραμμένου χρήστη μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (SMS) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου επικοινωνίας στα στοιχεία επικοινωνίας του, που αποκτήθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο της χρήσης του «www.globally.gr», για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας στο πλαίσιο της συναλλακτικής τους σχέσης (άρθρο 11 παρ. 3 του ν.3471/2006) και εφόσον o χρήστης δεν αντιτάσσεται σε αυτή την επικοινωνία. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει ενημέρωση για τα προϊόντα της ή/και προσφορές ή/και διαγωνισμούς, την επικοινωνία για την διεξαγωγή ερευνών για τη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της προς τους χρήστες της καθώς και άλλες προωθητικές ενέργειες της και την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών.

ii) Επίσης, η Εταιρεία μπορεί να επικοινωνεί με τον επισκέπτη ή/και εγγεγραμμένο χρήστη μέσω υπηρεσιών μηνυμάτων όπως Viber, WhatsApp κλπ, για λόγους καλύτερης επικοινωνίας και ελέγχου του κόστους αυτής. Τέλος, η Εταιρεία θεωρεί ότι στα έννομα συμφέροντα της περιλαμβάνεται η εμφάνιση και προώθηση της ίδιας και των πελατών της, όπως και των προϊόντων της στα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα (social media) και τις λοιπές υπηρεσίες, δίνοντας επίσης την ευκαιρία στους λοιπούς χρήστες αυτών των δικτύων να μετέχουν σε προωθητικές ενέργειες καθώς και να δηλώνουν ότι τους αρέσει (“like”) η σελίδα μας και να αναρτούν σχόλια για τα προϊόντα που εκάστοτε θα προωθεί η Εταιρεία.

iii) Κάποια δεδομένα των χρηστών διατηρούνται για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Εταιρείας όπως για σκοπούς φορολογικούς και λογιστικούς για την έκδοση σχετικών τιμολογίων και αποδείξεων (έννομη υποχρέωση -άρθρο 6.1.γ ΓΚΠΔ):

5.4. Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και επικαιροποίησης των προσωπικών του δεδομένων που γνωστοποιεί και οφείλει να γνωστοποιεί το συντομότερο στην Εταιρεία, ενώ τυχόν αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που έχει δηλώσει με την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό κατάστημα της στην ιστοσείδα «www.globally.gr» μπορεί να γίνει εντός 15 ημερών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του.

6. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ / ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

6.1. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

6.2. Η Εταιρεία θα μπορεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών / απλών επισκεπτών ως εξής: ως απλός επισκέπτης: Στην περίπτωση αυτή τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρηθούν στα αρχεία της Εταιρείας για σαράντα (40) ημέρες από την παράδοση ή την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας του και η επεξεργασία τους θα αφορά αποκλειστικά και μόνο στην εκτέλεση της σύμβασης πώλησης από απόσταση. Τα δεδομένα όμως, που αποδεικνύουν την πραγματοποίηση της συναλλαγής θα διατηρηθούν για φορολογικούς λόγους (παραστατικό τιμολόγησης) και τα δεδομένα επικοινωνίας του θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας, εκτός αν ο χρήστης έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τέτοια επικοινωνία και ως εγγεγραμμένος χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος στην περίπτωση που έχει δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη (user account) και τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται στα αρχεία της Εταιρείας μέχρι αυτός να ζητήσει την διαγραφή τους. Μία φορά το χρόνο η Εταιρεία θα ζητά από τον εγγεγραμμένος χρήστη να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων που αυτή διατηρεί και να τα επικαιροποιήσει εφόσον υπάρχουν αλλαγές. Ο εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να μεταβάλλει ή να διορθώσει τα δεδομένα του κάνοντας είσοδο στον λογαριασμό του στην ιστοσελίδα «www.globally.gr» με το όνομα χρήστη (username) και κωδικό πρόσβασης του (password). Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του είναι ο ίδιος μέσω των ανωτέρω κωδικών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της Εταιρείας, αλλιώς αυτή δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες των χρηστών/πελατών. Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλή εκτέλεση των συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

6.3. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης ή ο εγγεγραμμένος χρήστης δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης εταιρείας (Euronet) που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών.

7. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο.

8.Η Εταιρεία αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει αμέσως ή εμμέσως, τυχαία ή κατά συνέπεια ή με οποιαδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς όμως να περιορίζεται, οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό (Η/Υ) του πελάτη ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που απέκτησε μέσω της ιστοσελίδας.

9. Η ιστοσελίδα περιέχει εξωτερικούς συνδέσμους (links) για την καλύτερη ενημέρωση σχετικά με το προϊόν που ενδιαφέρεται ο πελάτης. Η Εταιρεία αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο όλων των εξωτερικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners, video) που παρατίθενται και τις από αυτά αντλούμενες πληροφορίες – παρουσιάσεις τρίτων σχετικά με τα προϊόντα. Οποιαδήποτε παραπομπή σε ιστοσελίδα (site) τρίτου μέσω συνδέσμου που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας μας, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η Εταιρεία εγκρίνει, υιοθετεί ή συστήνει ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο ή τις ιστοσελίδες των τρίτων και τις παρεχόμενες σε αυτές πληροφορίες, και η πρόσβαση σε αυτές γίνεται με δική σας ευθύνη.

10. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και αναγκαία μέτρα για σωστή πληροφόρηση του περιεχόμενου της ιστοσελίδας, επιφυλασσόμενη ρητώς ως προς τυχόν λανθασμένη αναγραφή τιμής από παραδρομή που οφείλεται σε ανθρώπινο ή τεχνικό παράγοντα. Για να καταχωρήσετε και να ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική παραγγελία επιλέγετε από τον κατάλογο προϊόντων ή από την αναζήτηση προϊόντων συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων και τους τοποθετείτε στο καλάθι αγορών. Εν συνεχεία, συμπληρώνετε τα στοιχεία της παραγγελίας, όπως τον τρόπο πληρωμής, τον τρόπο αποστολής, τη διεύθυνση αποστολής και τα τυχόν σχόλια της παραγγελίας για διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο αποστολής. Αποδέχεστε τους γενικούς όρους συναλλαγών και δίνετε την τελική εντολή παραγγελίας. Η καταχώρηση παραγγελίας δεν συνεπάγεται αυτόματη δέσμευση του αποθέματος.

11. Σε περιπτώσεις χαμηλού σε απόθεμα προϊόντος η Εταιρεία ή συνεργαζόμενη Εταιρεία που διαθέτει το προϊόν, διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει την παραγγελία στο σύνολο της ή μερικώς, εφόσον η διαθεσιμότητα είναι ανεπαρκής, πάντα όμως εφόσον η εταιρεία ενημερώσει με κάθε πρόσφορο μέσο τον πελάτη. Οι παραγγελίες αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά και μπορεί ο κάθε πελάτης, εφόσον το επιθυμεί, να λάβει γνώση του περιεχομένου και της πορείας της παραγγελίας του.

12. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

12.1. Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003) και την Απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017 καθώς και της προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τη κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αριθμό L 304 της 22.11.2011 όπως αυτή τέθηκε σε ισχύ από την 13/06/2014.

12.2. Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους κάτω από κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%). Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό.

12.3. Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δε τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νόμιμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η Εταιρεία, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

13. Οι εξωτερικοί συνεργάτες της Εταιρείας, όπου διαθέτουν προς πώληση τα προιόντα τους στην Ιστοσελίδα, η Εταιρεία αποθήκευσης, διαχείρισης παραγγελιών και η Εταιρεία υπηρεσίας (ταχυ)μεταφοράς υπόκεινται στους ειδικούς αυστηρούς όρους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που έχουν συμφωνήσει με την Εταιρεία ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

14. Η ιστοσελίδα κάνει χρήση της πολιτικής «Cookies» και άλλα αυτοματοποιημένα μέσα προκειμένου να συλλέξουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες των διαδικτυακών τόπων μας, όπως τον αριθμό των επισκεπτών της ιστοσελίδας, μέσω οποιουδήποτε φυλλομετρητή και συσκευή που χρησιμοποιείται. Η συλλογή αυτών των πληροφοριών κρίνεται αναγκαία σχετικά με την προσαρμογή της ιστοσελίδας στις ανάγκες των πελατών καθώς της βελτίωσης της προώθησης των προϊόντων που υπάρχουν σε αυτήν. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης για να θυμάται ο εκάστοτε πελάτης τους ιστότοπους που έχει επισκεφθεί και να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που προώθησαν στην Εταιρεία πελάτες.